Sovilaco
www.sovilaco.com.vn

Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  Tải tài liệu Đại hội:

(Xin quý cổ đông vui lòng nhấp chuột vào nội dung cần tải)

- Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

- Báo cáo của Ban điều hành về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018.

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Công ty, kết quả hoạt động của HĐQT và Ban điều hành, Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2017.

- Tờ trinh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu, kế hoạch kinh doanh năm 2018 - 2019; Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

- Tờ trình phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức năm 2017.

- Tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2018.

- Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán độc lập năm 2018.

- Tờ trình tiền thưởng và thù lao của Hội đồng quản trị năm 2018.

- Tờ trinh tiền thưởng và thù lao của Ban kiểm soát năm 2018.

- Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT.

- Báo cáo về việc xin miễn nhiệm thành viên HĐQT của ông Nguyễn Thế Hiên

- Bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015 - 2020.

- Sơ yếu lý lịch của ông Huỳnh Ngọc Thông

- Chương trình Đại hội đồng cổ đông năm 2018

- Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông năm 2018

- Quy chế bầu cử bầu sung HĐQT 

 

WebForm_DoCallback('__Page',null,null,null,null,true)